L.17607
Sefer Torah photographs [Unidentified man]
[ca. 1995]
L.17608
Hanukkah 1975 - The Group - 12 children and teachers Sam Jason and Divori Balshine
[ca. 1975]
L.17609
Hanukkah 1975 - Participating
[ca. 1975]
L.17610
Hanukkah 1975 - Participating
[ca. 1975]
L.17611
Hanukkah 1975 - Participating [Woman lighting a menorah]
[ca. 1975]
L.17612
Hanukkah 1975 - Participating [Three children in costumes with menorahs]
L.17596
Hanukah [Children playing a game]
2000
L.17597
Hanukah [Menorahs]
2000
L.17598
Hanukah [Library books on a table]
2000
L.17599
Hanukah [Children lighting menorahs]
2000
L.17600
Hanukah [Audience]
2000
L.17601
Hanukah [Children putting on a performance]
2000